Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie

Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

 

Starosta Świdwiński przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie projektu „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

 

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać w terminie do dnia 22 października 2010 r.:

· pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I, 78 – 300 Świdwin, Wydział Promocji, pok. 30,  w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu.

· pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatswidwinski.pl

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 października 2010 r. 

Termin zakończenia konsultacji: 22 listopada 2010 r. 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Świdwińskiego. 

 

Zachęcamy do skorzystania z Formularza uwag do projektu, który jest dostępny w pok. 30 Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16 i na stronie www.powiatswidwinski.pl.

 


  • Program współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
    147 KB
  • Formularz uwag do projektu
    32 KB
  • Zarzadzenie
    30 KB