Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

1. Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Starostwa Powiatowego w Świdwinie  zobowiązany jest do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

2. Starostwo Powiatowe w Świdwinie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

3. Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie przekazywane są na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (wzór wniosku).
Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują uprawnienia:
a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia, a następnie skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji. 
b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania – do złożenia sprzeciwu od oferty Starostwa Powiatowego w Świdwinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Świdwinie wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystana może zostać naliczona opłata, jeżeli przygotowanie tej informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.