WO.120.54.2011

ZARZĄDZENIE Nr 54/2011
Starosty Powiatu Świdwińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników
Starostwa Powiatowego
w Świdwinie


Na podstawie § 17 pkt 4 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świdwinie (Uchwała Nr VI/45/11 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 maja 2011 r.

§ 1

Wprowadza się kodeks Etyki pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Świdwinie  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zobowiązuje się pracowników na kierowniczych stanowiskach do zapoznania z Kodeksem Etyki podległych pracowników.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

   
                                         Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2011
                   Starosty Powiatu Świdwińskiego
              z 22 grudnia 2011 r.


KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W ŚWIDWINIE


Etyka oznacza zespół norm i ocen moralnych, które przekładają ogólne ideały i wartości przyjęte przez społeczeństwo na praktykę dnia codziennego.

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1

1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Świdwinie w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych
3. Pracownicy Starostwa traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych
stanowiskach służą państwu i społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.
4. Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.


Rozdział II

Zasady postępowania

§ 2


1. Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
2. W szczególności pracownicy Starostwa powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:
– praworządności,
– bezstronności i bezinteresowności,
– obiektywizmu,
– uczciwości i rzetelności,
– odpowiedzialności,
– jawności,
– dbałości o dobre imię urzędu i pracowników,
- godnego zachowania się w miejscu pracy i poza nim,
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, radnymi, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.


Rozdział III

Wykonywanie zadań

§ 3

Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika Starostwa poszanowania Konstytucji i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osoby. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.

§ 4

1) Pracownik Starostwa wykonuje swoje zadania i kompetencje w ramach prawa i działa zgodnie z prawem, kierując się obiektywnymi przesłankami merytorycznymi, przy zaangażowaniu całej swojej wiedzy i woli wraz z należytą starannością.
2) Każdy pracownik jest lojalny wobec Starostwa i zwierzchników sumiennie i starannie wypełnia polecenia przełożonego, mając przy tym na względzie , aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.

§ 5

1) Każdy pracownik działa bezstronnie i bezinteresownie przy wykonywaniu obowiązków zachowuje neutralność polityczną, a w szczególności:
a – nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach lub opiniowaniu spraw, w których on lub jego bliscy (określeni przepisami art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego) mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty,
b – nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z pełniącymi obowiązkami służbowymi,
c – w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich obywateli,
d – powstrzymuje się od promowania jakichkolwiek grup interesów,
e – zadania i obowiązki służbowe wykonuje rzetelnie bez względu na własne przekonania polityczne,
f – dystansuje się do wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

§ 6

Pracownik Starostwa  wykonując swoją pracę kieruje się interesem  publicznym i nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych ani osobistych z tytułu zajmowanego stanowiska, a w szczególności:
1) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą właściwych przepisów,
2) nie dopuszcza do powstawania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego bez nieuzasadnionego naruszenia interesu prywatnego,
3) nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§ 7

Pracownicy wykonują swoje obowiązki rzetelnie, sprawnie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej, a w szczególności :
1) pracują sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych im zadań,
2) działają uczciwie i rozsądnie,
3) udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.

§ 8

Pracownicy Starostwa ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć a w szczególności:
1) zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi winni wykazać należytą staranność i gospodarność,
2) ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośredniemu przełożonemu lub Staroście,
3) zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Starostwie bezpośredniemu przełożonemu lub Staroście.

§ 9

Każdy pracownik Starostwa:
1) udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,
2) zachowuje w tajemnicy informacje niejawne oraz dane osobowe podlegające ochronie i nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu,
3) sumiennie i starannie wypełnia polecenia przełożonych zgodne z prawem. W przypadku przekonanie, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki jest obowiązany przedstawić swoje zastrzeżenia na piśmie bezpośredniemu przełożonemu. W przypadku pisemnego potwierdzenia wykonania tego polecenia  wykonuje je zawiadamiając Starostę o spostrzeżeniach,
4) nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub naraziło by jednostkę na straty o czym zawiadamia Starostę.

§ 10

Pracownicy Starostwa podnoszą swoje kwalifikacje i rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową.

§ 11

W kontaktach z obywatelami pracownik Starostwa zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpująco i dokładnie, a w razie potrzeby informuje o  możliwym sposobie postępowania.

§ 12

Pracownicy dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego i godnego zachowania właściwych ludziom o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.
Rozdział IV

Odpowiedzialność porządkowa

§ 12

Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

§ 14

Każdy pracownik zapoznaje się z treścią Kodeksu i potwierdza jego znajomość na oświadczeniu swoim podpisem , które zostaje załączone do jego akt osobowych.Sporządził:
G.Żurawicz