Deklaracja dostępności serwisu Starostwa Powiatowego w Świdwinie
Starostwo Powiatowe w Świdwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Starostwa Powiatowego w Świdwinie
Data publikacji strony internetowej: 09.09.2009
Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.08.2016.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
•    Materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
•    Nieprawidłowa struktura treści – nagłówki i tabele.
•    Pochodzą z różnych źródeł, może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne
•    Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji strony.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
•    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Oświadczenie sporządzono dnia 02.08.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Sokołowski ,adres poczty elektronicznej starostwo@powiatswidwinski.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943650328. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Starostwo Powitowe w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mieszka I wejście główne i wejście awaryjne od ulicy Grockiej. Do  wejścia głównego  prowadzi podjazd dla wózków. Przy schodach w wejściu głównym  znajduje się winda dla wózków.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda którą może wjechać osoba na wózku na poziom parteru  .
Dla osób na wózkach dostępna jest winda która umożliwia przemieszczenie się na I i II piętro.
Piętro III nie jest dostępne dla osób na wózkach
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze widoczne oznakowania informacyjne .
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W recepcji i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.