• Ewaluacja_Strategii_Powiatu_Świdwińskiego _ POP 12_04_2021
    7 MB
  • Strategia Rozwoju Powiatu Świdwińskiego
    1 MB
  • Załącznik do uchwały XIII/50/15 - Strategia Powiatu Świdwinskiego
    4 MB


Uchwała nr XIII/50/15
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 10 grudnia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Powiatu Świdwińskiego
na lata 2014 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2027
Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015r. , poz. 1445) Rada Powiatu w Świdwinie uchwala, co następuje:

§ 1
1. W Strategii Rozwoju Powiatu Świdwińskiego na lata 2014 – 2022 z perspektywą na lata
2023 - 2027, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XLI/202/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 października 2014 r. w związku ze wskazaniem dodatkowych kierunków działania Zarządu Powiatu w Świdwinie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w obszarze strategicznym 2 Infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo publiczne i administracja publiczna w tabeli kierunki interwencji (kluczowe zadania) uwzględnia się dodatkowo następujące inwestycje:
a) Przebudowa ulic Mickiewicza i Powstańców Warszawskich położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Połczyn – Zdrój,
b) Przebudowa dróg powiatowych Nr 1098Z ulica Wojska Polskiego i 1082Z ulica Kombatantów Polskich wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Świdwin,
c) Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: droga powiatowa
Nr 1079Z Kołacz – Krosino w km 0+000 – 6+062 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 172 do granicy Powiatu Świdwińskiego,
d) Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: droga powiatowa
Nr 1056Z Karlino – Sławoborze na odcinku od granic powiatu do Sławoborza wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
e) Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: droga powiatowa
Nr 1088Z Bierzwnica – Połczyn – Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
f) Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: droga powiatowa
Nr 1059Z Sławoborze – Rąbino – Tychówko na odcinku Sławoborze – Rąbino wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.
2) w obszarze strategicznym 2 Infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo publiczne i  administracja publiczna w tabeli Kierunki interwencji (kluczowe zadania) cel operacyjny: „Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: 1061Z Białogard – Sławoborze od granicy z powiatem Białogardzkim – Sidłowo – Sławoborze” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: 1057Z Białogard – Sławoborze od granicy z powiatem Białogardzkim – Sidłowo – Sławoborze”
3) w planowanych zadaniach inwestycyjnych Powiatu wprowadza się następujące zmiany:
a) Zapis w kolumnie źródło finansowania: „RPO WZ 2014 -2020” zastępuje się zapisem: „środki własne/środki zewnętrzne”
b) pkt. 16 otrzymuje brzmienie: „Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: 1057Z Białogard – Sławoborze od granicy z powiatem Białogardzkim – Sidłowo – Sławoborze.”
c) po pkt. 29 dodaje się pkt. 29 do 34 w brzmieniu:
„29 Przebudowa ulic Mickiewicza i Powstańców Warszawskich położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Połczyn – Zdrój”
„30 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1098Z ulica Wojska Polskiego i 1082Z ulica Kombatantów Polskich wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Świdwin”
„31 Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: droga powiatowa Nr 1079Z Kołacz – Krosino w km 0+000 – 6+062 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 172 do granicy Powiatu Świdwińskiego”
„32 Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: droga powiatowa Nr 1056Z Karlino – Sławoborze na odcinku od granic powiatu do Sławoborza wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
„33 Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: droga powiatowa Nr 1088Z Bierzwnica – Połczyn – Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
„34 Przebudowa dróg o strategicznym znaczeniu dla województwa: droga powiatowa Nr 1059Z Sławoborze – Rąbino – Tychówko na odcinku Sławoborze – Rąbino wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
2. Aktualny dokument jakim jest Strategia Rozwoju Powiatu Świdwińskiego na lata 2014 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2027  z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE    „Strategia rozwoju Powiatu Świdwińskiego na lata 2014 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2027” jest najważniejszym dokumentem samorządu powiatu, który określa cele strategiczne oraz działania kluczowe do realizacji w określonym przedziale czasowym przyczyniające się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego. Uwzględnienie w dokumencie inwestycji drogowych przedstawionych w niniejszej uchwale przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej  na terenie powiatu oraz wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.