Zarząd Powiatu w Świdwinie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2010 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu w Świdwinie

 

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2010 r.

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zadanie konkursowe

 

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów             i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych                         na rok 2010. 

Na organizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

 

           

Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.

2.      Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego                        i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin realizacji zadań

 

Realizacja zadania do 31.12.2010 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i kryteria  składania ofert

 

1.      Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2010 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2010 – Sport”.

 

      Ofertę należy złożyć do Starostwa Powiatowego na adres:

 

Starostwo Powiatowe

ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin

 

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.

 

2.      Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie,  ul. Mieszka I 16, oraz na stronie internetowej:  www.powiatswidwinski.pl

 

3.      Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

4.      Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową                              w terminie do dnia 9 marca 2010 r.

 

 

Kryteria, termin oraz warunki  brane pod uwagę przy wyborze ofert

 

   1.      Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji  pozarządowej.

 

   2.      Wartość merytoryczną projektu.

 

 

 

   3.      Koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.

 

   4.      Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi                       do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

   5.      Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym                    w Świdwinie.

 

   6.     Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu – www.powiatswidwinski.pl w terminie                 do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

W roku 2008 na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej przeznaczono kwotę                        w wysokości 60.000 zł, w tym w drodze konkursu ofert kwotę w wysokości 3.600 zł.

W roku 2009 na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej przeznaczono kwotę                        w wysokości 60.900 zł, w tym w drodze konkursu ofert kwotę w wysokości 4.000 zł.