• Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej
    44 KB

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

I. Informacje ogólne:
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego w dniu 11 grudnia 2018  r.  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Starostwo Powiatowe w Świdwinie zaprasza                      do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych                   w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione                           w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizację pozarządową                     lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                   i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:
- jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;
- nie reprezentuje organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
  prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
  bezstronności;
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja                     
  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1000 z późn.zm.);
- posiada doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych z zakresu wskazanego                                 
  w ogłoszeniu konkursowym.

III.    Zadania komisji konkursowej:
Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku ogłoszonego na podstawie uchwały                 nr 3/6/18 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16,               w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej – otwarty konkurs ofert 2019”.

Termin składania dokumentów - 14 stycznia 2019 r.