• Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego DDOM Świdwin
    124 KB

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
W dniu 8 listopada 2022 r. do Zarządu Powiatu Świdwińskiego wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie DDOM Świdwin z siedzibą w Świdwinie przy ul. Poznańskiej, na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.”Ze zdrowiem nam do twarzy”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpłynięcia, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz na stronie internetowej urzędu www.powiatswidwinski.pl.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie na adres :
Starostwo Powiatowe
Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin,
 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W załączeniu uproszczona oferta realizacji zadania publicznego