Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Razem przeciw razom”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie                                       

 z siedzibą w Połczynie-Zdroju

 

 

 

 

 

 

 

 

ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Razem przeciw razom”

 

 

 

 


 

 

 

 

 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty innowacyjne testujące

(realizowanego w ramach podziałania 7.2.2 PO KL)

w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/VII/IN/10 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).


W ramach projektu Razem przeciw razom”zakłada się, kompleksowe przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i stworzenie modelu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie poprzez:

- utworzenie Zespołu (nazwa robocza)składającego się z przedstawicieli instytucji, które w zakresie swoich kompetencji zajmują się tematyką projektu, w tym m.in. MOPS/GOPS, Kuratorzy sądowi, Sędziowie, Prokuratorzy, Policja, Lekarze, Pedagodzy szkolni;

- utworzenie Punktu Informacyjnego oraz interwencyjnego i informacyjnego telefonu całodobowego dla ofiar przemocy;

- kampanię informacyjno – promocyjną;

- wsparcie psychologiczno – doradcze dla BO.

 

Okres realizacji projektu: 01. 01. 2011 r. – 31. 12. 2013 r.

 

Celem partnerstwa jest wspólne tworzenie projektu na każdym jego etapie, w tym  opracowanie jego celów, rezultatów, działań, metod monitoringu i ewaluacji, budżetu, harmonogramu realizacji, itp. oraz jego wspólna realizacja zgodnie z założeniami.

W ramach projektu przewidziane są następujące propozycje działań, których realizacja zostanie powierzona Partnerowi projektu:

1.      Uczestnictwo partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

2.      Przeprowadzenie diagnozy społecznej wśród mieszkańców powiatu: dorosłych oraz dzieci            i  młodzieży, na temat skali zjawiska oraz przeprowadzenie badań na temat skali zjawiska na podstawie danych z instytucji i danych statystycznych oraz porównanie i zestawienie danych i wnioski z analizy.

3.      Analiza i ocena obecnie działającego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (określenie jego mocnych i słabych stron, określenie ewentualnych barier działania instytucji oraz wypracowanie efektywnych procedur działania dla nich uwzględniając likwidację wykrytych barier oraz budowanie partnerstwa pomiędzy instytucjami).

4.      Wypracowanie scenariusza działań dla Zespołu (nazwa robocza), w tym:

- sposobu doboru członków Zespołu (nazwa robocza), z uwzględnieniem ich predyspozycji    i kwalifikacji,

- programu szkoleń dla członków Zespołu (nazwa robocza),

- sposobu wdrażania wypracowanego modelu działania, w tym sposoby komunikacji między członkami Zespołu (nazwa robocza) i reprezentowanymi przez nich instytucji.

5.      Opracowanie scenariusza kampanii informacyjno-promocyjnej, włączającego mieszkańców do aktywnego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1.      Informacje na temat zasobów kadrowych, organizacyjnych i technicznych partnera.

2.      Przedstawienie wysokości kosztów ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem,                    w odniesieniu do proponowanych do zrealizowania przez Partnera działań.

3.      Przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych działań w projekcie przy założeniu, że działania projektowe etapu przygotowawczego mogą trwać maksymalnie              8 miesięcy (tj. od 01. 01. 2011 r. do 31. 08. 2011 r.) (diagnoza i analiza problemu, tworzenie partnerstwa, opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego).

4.      Przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów projektu.

5.      Przedstawienie zasad i narzędzi monitoringu i ewaluacji projektu.

6.      Opis doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub podobnych projektów, zawierający następujące dane: tytuł projektu, cel, zakres działań, osiągnięte rezultaty, wartość projektu.

 

 

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartymi w Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązującym w tym obszarze stanie prawnym oraz  z uwzględnieniem wytycznych IP/IP2. 

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.  Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2.  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok  (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29. 09. 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności.

3. Aktualny statut podmiotu.

4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

6.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych.

7.  Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu (np. rekomendacje na temat ilości, zakresu, rzetelności i skuteczności realizowanych projektów).


Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1.  Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2.  Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu.

3.  Kompleksowość i komplementarność działań.

4.  Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.


Termin składania ofert  - 20 sierpnia 2010 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na realizację projektu innowacyjnego”. Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

ul. Mieszka I 16

78 - 300 Świdwin

w godz. 7.15 - 15.15


lub przesłać pocztą na adres jw. 

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.


Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1. Wyboru jednego partnera krajowego do wspólnej realizacji projektu Razem przeciw razom”.

2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania.

3. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

94 36 50 306 lub 94 36 50 336.


Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej Powiatu Świdwińskiego www.powiatswidwinski.pl