Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu.


                Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu „Nowe perspektywy w szkolnictwie zawodowym” w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

                Projekt zakłada między innymi wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych co wzmocni ich pozycje na rynku pracy.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne)
 2. informację na temat doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze
 3. zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu,

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 

 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. aktualny statut podmiotu,
 3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,
 5. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty

 

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 

 1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 4. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

 

Termin składania ofert: do 6 lipca 2009 roku, do godz.10:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nowe perspektywy w szkolnictwie zawodowym”.

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie – Zdroju, ul. Piwna 6-8, 78-320 Połczyn – Zdrój w sekretariacie szkoły lub pocztą z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do szkoły. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny