OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

I. Informacje ogólne:

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Świdwinie w dniu 26 października 2018 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania zleconego administracji rządowej z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2019 roku (Uchwała Nr 136/306/18 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 października 2018 r.) - zapraszamy do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

  1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

- jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

- nie reprezentuje organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

  • posiada doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych z zakresu wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

 

III. Zadania komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2019 roku.

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) należy wysłać pocztą lub złożyć  osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej – otwarty konkurs ofert nieodpłatna pomoc prawna 2019 r.”

Termin składania dokumentów – do dnia 12 listopada 2018 r.