ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Zarząd Powiatu w Świdwinie

 

 

działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), Uchwały nr 128/242/10 Zarządu Powiatu w Świdwinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku, w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku”.

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r.

 

 

Nazwa zadania:          

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbdziałania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 2 300 zł.  

 

Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie wsparcia wykonania zadania, na podstawie złożonej oferty.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30. 11. 2010 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

2.W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świdwińskim a Oferentem.

 

Termin składania ofert: 

1. Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Oferenta do spełnienia warunków, należy składać w:

 Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie

ul. Mieszka I 16

78 – 300 Świdwin

w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty, które wpłyną po terminie, o którym  mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2010 – II edycja”.

2. Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, oraz na stronie internetowej: www.powiatswidwinski.pl       

3. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.      

4. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową w terminie do 30 września 2010 r.

 

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów: 

1) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

2) zakresu programowego oferty, 

3) opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia efektów, 

4) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

5) terminowości, poprawności i rzetelności w rozliczeniach dotacji w latach poprzednich.

Oferty powinny zawierać w zakresie: 

1) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,

2) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

3) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,

4) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.


Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3: 

W roku 2010 udzielono dotacji - w wysokości 12 000 zł

W roku 2009 udzielono dotacji – w wysokości 15 000 zł


Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Wydziale Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej pok. 30, ul. Mieszka I 16, 78- 300 Świdwin, tel. 94 36 50 306 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiatswidwinski.pl w zakładce Konkursy na realizację zadań publicznych.

 

Osoba do kontaktu: Agata Kabulska, tel. 94 36 50 306, faks 94 36 50 330, e-mail: promocja@powiatswidwinski.pl