Konkurs 2007 II edycja

Konkurs ofert

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr /IV/20/2007 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku”.

 

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2007 r.

 

I.                   Konkurs adresowany jest do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie działania organów powiatu świdwińskiego i w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

 

II.                Rodzaj zlecanego zadania publicznego oraz planowana wysokość środków przeznaczona na jego realizację w 2007r.:

1.      Z zakresu działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia:

- propagowanie wiedzy z zakresu badań samokontrolnych piersi

Przeznaczona kwota: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

2.      Z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

-          organizacja zajęć dla ubogiej młodzieży uzdolnionej artystycznie

Przeznaczona kwota: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

 

III.             Warunki i terminy realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: do końca grudnia 2007 r.   
Warunki realizacji zadania:       
- miejsce realizacji zadania: powiat świdwiński. 
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje, które spełniają następujące warunki:         
- realizują zadanie na rzecz mieszkańców powiatu świdwińskiego,         
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,         
- posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania,   
- przedłożą prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

 

Warunki realizacji zadania określają ponadto art. 16, 17, 18 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                       o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

IV.              Zasady przyznawania dotacji.     

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.       

Dotacja zostanie przyznana w ramach ww. środków finansowych temu z oferentów, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną, najkorzystniejszą ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) i spełni określone w ogłoszeniu kryteria.

           

V.                 Kryteria wyboru ofert:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu Świdwińskiego, który weźmie pod uwagę:

-          możliwość realizacji zadania przez oferenta,

-          kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-          wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

-          zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,

-          wartość merytoryczną projektu,

-          koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwaną wysokość dotacji.

 

VI.              Terminy składania ofert:

1.       Oferty należy składać, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie (pokój 11), ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin lub przesłać pocztą, w terminie do 30 kwietnia 2007 r. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą brane pod uwagę w konkursie.

2.        Oferty należy składać na formularzu stanowiącymi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Otwarty konkurs ofert 2007” z  podaniem nazwy zleconego zadania

3.       Formularz oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu www.powiatswidwinski.pl w dziale Wnioski i druki oraz w Wydziale Promocji, Rozwoju Powiatu                       i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Świdwinie (pok. nr 30).

4.       Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:          
- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentacyjnych,    
- statut organizacji,       
- wykaz zadań podobnych realizowanych przez organizację,      
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2006.

 

VII.           Wyniki konkursu.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego                       w Świdwinie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiatswidwinski.pl w ciągu 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

VIII.        Umowa.

Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po ogłoszeniu informacji o wyborze oferty.