Gg.6631.2.2022                        świdwin, dn. 01.12.2022r.


K o m u n I k a t

Starosty  świdwińskiegoDziałając na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b, ust. 1 I 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne I kartograficzne (dz. U. Z 2021r. Poz. 1990) starosta świdwiński, jako organ koordynujący usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzący powiatową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla powiatu świdwińskiego, informuje, że od dnia 1 stycznia 2023r. Przedkładane wnioski o koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą przyjmowane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal projektanta w systemie web ewid.

    Zainteresowane uczestniczeniem w naradach koordynacyjnych strony proszone są o złożenie stosownego wniosku w celu założenia konta na ww. Portalu I dokonywanie uzgodnień za pomocą e usług.

 


                                                                                
                                                                                     ..................................................................
                                                                                                   ( pieczątka  I  podpis )