INFORMACJA Starosty Świdwińskiego z dnia 16.12.2021r. o ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków modernizacji ewidencji  gruntów dla obrębu Więcław i Mulite gmina Brzeżno powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie.Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) Starosta Świdwiński  informuje:
W dniu 1 października 2021r. została ogłoszona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz w prasie o zasięgu krajowym, informacja, o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami lub posiadaczami nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Brzeżno, obr. Więcław i Mulite.
Projekt operatu opisowo- kartograficznego został wyłożony w dniach od 18.10.2021 r. do 08.11.2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo- kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów budynków i lokali.
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego informacji o modernizacji ewidencji gruntów dla gminy Brzeżno, obr. Więcław i Mulite każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów budynków i lokali dla gminy Brzeżno, obr. Więcław i Mulite, ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym, może zgłaszać zarzuty.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów budynków i lokali.