UZP_11_04_2024r.

  • UZP_11_04_2024r..pdf
    163 KB

UCHWAŁA NR 165 / 535 / 24
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywania

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.                                z 2023r. poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę              12.000,00 zł,
(wg załącznika Nr 1)
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę                     55.000,00 zł,
3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę                  43.000,00 zł,
(wg załącznika Nr 2)
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków według załącznika Nr 3.


§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2024 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości:                             138.219.702,00 zł,
z tego: dochody majątkowe                  20.952.487,00 zł,
dochody bieżące                    117.267.215,00 zł, 
w tym:
1) dochody na zadania zlecone                             8.368.428,00 zł,    
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                189.420,00 zł,
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst            459.983,00 zł,
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska            131.500,00 zł, 

2. Wydatkami w wysokości :                                     139.797.202,00 zł,    
z tego:  wydatki majątkowe                30.786.262,00 zł,
wydatki bieżące                        109.010.940,00 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                     8.368.428,00 zł, 
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                        189.420,00 zł,
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów 
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    337.598,00 zł,
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska             131.500,00 zł.

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   1.577.500,00 zł,
pokryty:
1) kredytem w kwocie                                1.577.500,00 zł.

4. Przychodami w kwocie                                         3.000.000,00 zł,
z tytułu:
1) kredytu                                        3.000.000,00 zł.

5. Rozchodami w kwocie                                  1.422.500,00 zł,
przeznaczonymi na:
   1) spłatę kredytów                                      1.422.500,00 zł.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.


Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2024 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian                         w planie dotacji, wydatków oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.


Sporządził:
Anna Buniak