UZP_plan finansowy Fundusz Pomocy_28_03_2024r.

  • UZP_plan_finansowy_Fundusz_Pomocy_28_03_2024r..xlsx
    16 KB

UZP_plan fin_Fundusz Pomocy_28_03_2024r.

  • UZP_plan_fin_Fundusz_Pomocy_28_03_2024r..docx
    20 KB

UZP_28_03_2024 r.

  • UZP_28_03_2024_r..pdf
    113 KB

UCHWAŁA NR 163 / 530 / 24
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywania

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.                                z 2023r. poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę        100.000,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę            100.000,00 zł
(wg załącznika Nr 1)
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków według załącznika Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2024 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości:                             138.191.802,00 zł,
z tego: dochody majątkowe                  20.952.487,00 zł,
dochody bieżące                    117.239.315,00 zł, 
w tym:
1) dochody na zadania zlecone                             8.352.528,00 zł,    
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                189.420,00 zł,
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst            459.983,00 zł,
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska            131.500,00 zł, 

2. Wydatkami w wysokości :                                     139.769.302,00 zł,    
z tego:  wydatki majątkowe                30.716.262,00 zł,
wydatki bieżące                        109.053.040,00 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                     8.352.528,00 zł, 
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                        189.420,00 zł,
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów 
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    337.598,00 zł,
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska             131.500,00 zł,

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   1.577.500,00 zł,
pokryty:
1) kredytem w kwocie                                1.577.500,00 zł,

4. Przychodami w kwocie                                         3.000.000,00 zł,
z tytułu:
1) kredytu                                        3.000.000,00 zł,

5. Rozchodami w kwocie                                  1.422.500,00 zł,
przeznaczonymi na:
   1) spłatę kredytów                                      1.422.500,00 zł.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.


Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2024 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian                         w planie wydatków oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.


Sporządził:
Anna Buniak