• UchwaLa w sprawie uchwalwnia ,,Programu współpracy Powiatu Świdwinskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku''
    300 KB


UCHWAŁA Nr XXXII/154/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”.  
§2. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”, zwanym dalej Programem jest mowa o :
1.    Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Świdwiński,
2.    Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Świdwińskiego,
3.     Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Świdwińskiego,
4.    Wydziałach – należy przez to rozumieć Wydziały Starostwa Powiatowego w Świdwinie,
5.    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6.    organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty,                o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
7.    konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 11 ustawy,      w którym uczestniczą organizacje,
8.    zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania własne Powiatu, tożsame           z zadaniami określonymi w art. 4 ustawy.
§3. 1. Program jest dokumentem wyznaczającym politykę Powiatu wobec organizacji
i stanowi istotny element realizacji zadań własnych powiatu. Intencją Powiatu jest rozwój współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego i ładu społecznego. Program określa całokształt współpracy – zarówno finansowej, jak i pozafinansowej, jaka odbywa się między samorządem Powiatu,                     a organizacjami pozarządowymi w regionie. Warto zauważyć, że organizacje pozarządowe już trzeci rok z rzędu będą się mierzyć z wyzwaniami w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Szczególnie dotyczyć to może zmiennych warunków działania związanych           z wprowadzonymi obostrzeniami w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną.
2. Program określa:
a) cel główny i cele szczegółowe,
b) zasady współpracy.
c) zakres przedmiotowy,
d) formy współpracy,
e) priorytetowe zadania publiczne,
f) okres realizacji programu,
g) sposób realizacji programu,
h) wysokość środków planowanych na realizację programu,
i) sposób oceny realizacji programu,
j) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
k) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert               w otwartych konkursach ofert.
§4. 1. Celem głównym Programu jest rozwijanie różnych form współpracy Powiatu              z organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe wynikają z założonego celu głównego i są nimi:
a) otwartość na rozwój innowacyjnych form działalności organizacji pozarządowych                i współpracy z Powiatem,
b) wzrost świadomości społecznej na temat roli i działalności organizacji pozarządowych,
c) promocja i wsparcie działań służących społeczności lokalnej, poprzez angażowanie            w realizację zadań publicznych organizacji pozarządowych,
d) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
e) promocja działalności organizacji pozarządowych.
§5. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu            o zasadę:
1. pomocniczości i suwerenności stron – organy Powiatu, respektując odrębność                    i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do strefy zadań publicznych i w takim zakresie, współpracują z organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie,
2. partnerstwa – Powiat traktuje organizacje jak równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy,
3. efektywności – Powiat będzie dokonywał wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych przez organizacje, oczekując od nich sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości,
4. uczciwej konkurencji – Powiat będzie równorzędnie traktował organizacje przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów,
5. jawności – Powiat będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy                     z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowanych decyzji, jak również w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
6. legalności – wszelkie działania organów Powiatu oraz organizacji odbywają się                  w granicach i na podstawie przepisów prawa,
7. solidarności – dobro wspólne stanowi wartość nadrzędną nad partykularnymi interesami partnerów.
§6. Zakres przedmiotowy obejmuje ustawowe zadania własne Powiatu oraz zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. ustawy. Priorytetowe zadania publiczne przedstawione zostały w §8 Programu.
§7. 1.Współpraca Powiatu z Organizacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy   i podejmowana jest w formach:
a)    zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w tym m.in. wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, powierzania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji oraz zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy,
b)    konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych          w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz propozycji priorytetowych zadań publicznych na kolejny rok,
c)    wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach publicznych oraz ogłaszanych konkursach i o sposobie ich rozstrzygnięć,
d)    kampanii promocyjno-edukacyjnych,
e)    cyklicznego upowszechniania istotnych dla organizacji pozarządowych informacji za pośrednictwem strony internetowej www.powiatswidwinski.pl,
f)    włączania organizacji pozarządowych w działania promocyjne Powiatu, poprzez zapraszanie do udziału w imprezach promocyjnych,
g)    obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe,
h)    możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu oraz sprzętu technicznego w ramach organizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań otwartych, których tematyka zawiera się w sferze zadań publicznych.
2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert, ogłaszany przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości.
§8. Do priorytetowych zadań publicznych, które w 2022 roku mają zostać zrealizowane przy współudziale organizacji należą zadania w zakresie:
1.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:
a)    organizacja imprez sportowych o charakterze powiatowym adresowanych do mieszkańców Powiatu Świdwińskiego,
b)    upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
c)    upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych i osób starszych;
d)    upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2.    ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy        z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej m.in.:
a)    prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców,
b)    przeprowadzanie konkursów i innych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia (w szczególności profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie narkomanii, przemocy domowej, alkoholizmowi),
c)    promowanie na terenie Powiatu honorowego krwiodawstwa,
d)    prowadzenie edukacji zdrowotnej na terenie Powiatu poprzez promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zasad zdrowego żywienia;
3.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. :
a)    organizowanie działań służących integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
b)    aktywizacja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
c)    podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych,
d)    prowadzenie różnych form rehabilitacji, terapii psychologicznej i pedagogicznej na rzecz osób niepełnosprawnych;
4.    turystyki i krajoznawstwa m.in.:
a)    wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu, w szczególności poprzez organizowanie wycieczek i spotkań promujących walory turystyczne Powiatu Świdwińskiego.
5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:
a)    prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa,
6.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in. :
a)    organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu,
b)    wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Powiatu w życiu kulturalnym oraz podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości,
c)    organizacja warsztatów twórczych lub edukacyjnych.
§9. Program współpracy realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§10. Realizatorami programu ze strony Powiatu są w szczególności:
1.    Rada Powiatu i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej
Powiatu oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami,
2.    Zarząd w zakresie:
a) realizacji polityki społecznej i finansowej wytyczonej przez Radę Powiatu,
b) realizacji zadań wynikających z Programu,
c) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań samorządowych pod względem
efektywności i jakości przy pomocy upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego    w Świdwinie,
d) przedstawienia Radzie Powiatu zbiorczego sprawozdania z realizacji zadań Powiatu,
zawierającego wnioski ze współpracy samorządu powiatowego z organizacjami.
3.    Komisje konkursowe w zakresie opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym oraz przedkładania Zarządowi propozycji ofert do udzielenia dotacji.
4.    Wydziały w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, a w szczególności:
a) Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych,
b) Wydział Promocji,
c) Wydział Organizacyjny.
5. Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Świdwinie właściwych merytorycznie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych w regulaminach, umowach            i statutach i in.
6. Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom Powiatu.
7. Za ogłaszanie otwartych konkursów ofert odpowiedzialne są właściwe merytorycznie Wydziały lub jednostki organizacyjne, które określają w zależności od potrzeb warunki wykonania zadania. Merytoryczność wynika z realizacji zadań wykonywanych bezpośrednio przez dany Wydział  oraz źródło jego finansowania. Wydziały Starostwa Powiatowego          w Świdwinie oraz jego jednostki organizacyjne wyznaczone przez Zarząd dokonują kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania publicznego. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzone zostanie niezgodne z umową wykorzystanie dotacji, będzie to skutkować wstrzymaniem dotacji, rozwiązaniem umowy, żądaniem zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych środków finansowych.
§11. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie, zapewnione zostają w budżecie Powiatu na 2022 rok. Na Program Współpracy planuje się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Wydziału Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, w kwocie co najmniej 75.000,00 złotych
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Ostateczną wysokość środków
finansowych przeznaczonych na realizację zleconych zadań publicznych, określi Rada
Powiatu w uchwale budżetowej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy, stanowi nie więcej niż 20% dotacji planowanych w roku 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje, o których mowa w Programie.
§12. 1. Program oceniany będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
a)    liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności     w oparciu o dotacje z budżetu Powiatu,
b)    liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
c)    liczba złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert,
d)    liczba podpisanych umów w ramach otwartych konkursów ofert,
e)    liczbę wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy,
f)    liczbę umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,
g)    wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
2. Zarząd nie później, niż do dnia 31 maja 2023 r. przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie     z realizacji niniejszego Programu.
§13. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji:
1.    Projekt Programu został przygotowany przez Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, który również odpowiada za sporządzenie protokołu z przebiegu konsultacji.
2.    Projekt Programu został skierowany do konsultacji przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XLII/221/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i został umieszczony wraz                 z formularzem konsultacji społecznych:
a)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
b)    na stronie internetowej Powiatu,
c)    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
3.    Po zakończeniu procesu konsultacji projekt Programu został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu Świdwińskiego, a po jego zatwierdzeniu przez Zarząd został skierowany do Przewodniczącego Rady Powiatu Świdwińskiego, w celu zamieszczenia go w porządku obrad Rady Powiatu Świdwińskiego.
4.    Po uchwaleniu Programu przez Radę Powiatu, Program został zamieszczony na stronie
internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego.
§14. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
1.    Komisja konkursowa jest organem opiniodawczym dla Zarządu Powiatu w zakresie zlecania zadań własnych, tożsamych z zadaniami sfery pożytku publicznego.
2.    Komisja konkursowa powoływana jest przez Zarząd w drodze uchwały. W uchwale dot. powołania Komisji konkursowej, Zarząd wskazuje Przewodniczącego Komisji Konkursowej, który kieruje jej pracami podczas posiedzenia dot. oceny merytorycznej złożonych ofert.
3.    Komisja konkursowa składa się z:
a)    przedstawiciela Zarządu Powiatu,
b)    przedstawicieli organizacji, z wyłączeniem tych osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, które biorą udział w konkursie z zastrzeżeniem ust. 6,
c)    pracowników Urzędu, w składzie co najmniej dwuosobowym.
4.    Do składu Komisji konkursowej mogą być powoływane również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
5.    Przedstawiciele organizacji powoływani są każdorazowo w ramach naboru ogłaszanego przy otwartym konkursie ofert.
6.    Komisja konkursowa może działać bez przedstawicieli organizacji w następujących przypadkach:
a)    żadna organizacja nie zgłosi osób do składu Komisji konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu,
b)    zgłoszone osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
c)    wszystkie powołane do składu komisji osoby podlegają wyłączeniu, o którym mowa      w ust. 7.
7.    Każdy członek Komisji konkursowej przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dot. wyłączeń na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków Komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 3 osoby (niniejszy zapis nie dotyczy posiedzenia oceny ofert członków Komisji konkursowej pod względem formalnym).
8.    Wszystkie złożone na konkurs oferty podlegają ocenie formalnej.
9.    Ocena formalna ofert dokonywana jest w składzie co najmniej 2-osobowym, a ocenę merytoryczną dokonuje Komisja konkursowa kierowana przez Przewodniczącego,       w składzie co najmniej 3-osobowym.
10.    Podmioty zgłaszające przedstawicieli do składu Komisji konkursowej informowane są na piśmie o decyzji podjętej przez Zarząd w sprawie składu Komisji konkursowej.
11.    Obsługę Komisji konkursowej zapewnia właściwy dla danego konkursu Wydział merytoryczny, który w szczególności odpowiedzialny jest za:
a)    przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem konkursowym,
b)    dokonanie oceny formalnej ofert,
c)    wezwanie oferentów do uzupełnień oferty, jeśli ogłoszenie konkursowe przewiduje taką możliwość,
d)    sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania konkursowego.
12.    W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji pracami komisji kieruje wyznaczona przez niego osoba lub pracownik Wydziału merytorycznego.
13.    Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez każdego z członków Komisji konkursowej uprawnionego do opiniowania ofert na podstawie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu poprzez przyznanie punktacji, która podlega sumowaniu.
14.    Po dokonaniu oceny ofert Komisja konkursowa sporządza listę rankingową ofert        z wyszczególnieniem ilości uzyskanych punktów przez każdą ze złożonych  ofert.
15.    Z przebiegu postępowania konkursowego, w tym prac Komisji konkursowej, sporządzany jest protokół, który podpisują osoby uczestniczące w postępowaniu konkursowym.
16.    Wyniki prac komisji przedkładane są Zarządowi, który podejmuje decyzję w sprawie udzielenie dotacji.
17.    Komisja konkursowa rekomenduje Zarządowi oferty, które jednocześnie spełniły wymagania formalne oraz uzyskały największą ilość punktów w ocenie merytorycznej tj. co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia w danym konkursie.
18.    Ilość rekomendowanych ofert uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w przedmiotowym konkursie.
19.    Wyniki postępowania konkursowego podawane są do publicznej wiadomości           w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i tablicy ogłoszeń Urzędu.
20.    Za udział w posiedzeniu Komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży.
21.    Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
22.    Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
§15.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§16. Sprawy, które nie zostały uregulowane niniejszym Programem, do współpracy Powiatu   z organizacjami pozarządowymi zastosowanie mają odpowiednio przepisy: ustawy                  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania administracyjnego i innych źródeł prawa powszechnie obowiązujących.
§17. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszego Programu rozstrzyga Zarząd Powiatu.
§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.


UZASADNIENIE


Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 tejże
ustawy. Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu, podejmując działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca obu sektorów stwarza szansę
na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Świdwińskiego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie w 2022 roku” jest wypełnieniem ww. obowiązku. Niniejszy program jest dokumentem określającym zasady oraz obszar współpracy pomiędzy Powiatem Świdwińskim,  a działającymi na jego terenie podmiotami trzeciego sektora. Uchwalenie Programu należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu, dlatego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

Sporządziła: Katarzyna Piskorz