UCHWAŁA Nr X/47/19
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym


    Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r.,
poz. 870) petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Dnia 5 sierpnia 2019 r. do Biura Rady Powiatu wpłynęła petycja w interesie publicznym. Podmiot wnoszący petycję: radca prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy wniósł o wprowadzenie
w życie w Starostwie Powiatowym w Świdwinie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniósł również o wyznaczenie
w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń  wspomnianej polityki oraz ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem  Interesów.

Zgodnie z art. 16a ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu rozpatruje skargi na działalność Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
    W związku z powyższym stosownie do swoich kompetencji wynikających z art. 14 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady skierował do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedmiotową petycję.
W dniu 6 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym komisja jednogłośnie podjęła decyzję o skierowaniu petycji do konsultacji na poszczególnych komisjach Rady Powiatu Świdwińskiego.  

    W dniu 21 sierpnia 2019 r. wpłynęło uzupełnienie do złożonej petycji, aby regulacje  wnioskowanej Polityki odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych, gdyż to radni wybierani są  w wyborach powszechnych i to między innymi
do nich adresowane są przywoływane rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
    Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji Rady Powiatu Świdwińskiego,
w  dniu 10 września 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wyraziła stanowisko, iż wobec braku obowiązku ustawowego przyjęcia regulacji prawnych o treści wskazanej przez autora petycji, Komisja uznaje petycję za bezzasadną.Sporządził: J. Firmanty