Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Formularz ofert

123 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

118 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

106 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Świdwiniedziałając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)


ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Zadania konkursowe:
Zadanie nr 1 – z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

          Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości : 10.000 zł. (dziesięć tysięcy 00/100 złotych ).

Zadanie nr 2 – z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.

         Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości : 10.000 zł. (dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych ).

Zasady przyznawania dotacji
1.    Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.
2.    Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego        i wzoru sprawozdania z tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25)
Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w  Świdwinie, ul. Mieszka I 16, pok. 23 oraz na stronie internetowej : www.powiatswidwinski.pl
3.    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
   
Termin realizacji zadań
Realizacja zadania może odbywać się maksymalnie do 20 grudnia 2012 r.  zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Termin i kryteria składania ofert
1.    Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2012 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2012 „.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie na adres :
Starostwo Powiatowe
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin   

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.

2.    Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
3.    Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową w terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r.

Kryteria, termin oraz warunki brane pod uwagę przy wyborze ofert
1.    Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej.
2.    Wartość merytoryczną projektu.
3.    Adekwatność wnioskowanych kwot do proponowanych do realizacji działań.Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu – www.powiatswidwinski.pl w terminie do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 5 dni kalendarzowych od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Osoby uprawnione do kontaktów : Katarzyna Piskorz, tel. 94 36 50 322


W roku 2011 na realizację zadań z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia w drodze konkursu przeznaczono kwotę 13.886,80 złotych.
W roku 2011 na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotację w wysokości 1.950 zł.