Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wzór oferty

208 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Świdwinie


działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
 
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2012 r.
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zadanie konkursowe

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów             i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych                         na rok 2012. 
Na organizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych  00/100).

 
Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy                         i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz.25).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Termin realizacji zadań

Realizacja zadania do 20.12.2012 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Termin i kryteria  składania ofert

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2012 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2012 – Sport”.

      Ofertę należy złożyć do Starostwa Powiatowego na adres:
 
Starostwo Powiatowe
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.

2. Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie,  ul. Mieszka I 16, oraz na stronie internetowej:  www.powiatswidwinski.pl

3. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

4. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową                              w terminie do dnia 1 marca 2012 r.


Kryteria, termin oraz warunki  brane pod uwagę przy wyborze ofert

1. Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji  pozarządowej.

2. Wartość merytoryczną projektu.

3. Koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.

4. Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi                       do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

5. Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym                    w Świdwinie.

6. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu – www.powiatswidwinski.pl w terminie                 do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

W roku 2010 r. na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej przeznaczono kwotę                        w wysokości 63.200 zł, w tym w drodze konkursu ofert kwotę w wysokości 4.000 zł.
W roku 2011 na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej przeznaczono kwotę                        w wysokości 70.300 zł, w tym w drodze konkursu ofert kwotę w wysokości 5.200 zł.