Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zarząd Powiatu w Świdwinie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu w Świdwinie

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/67/08 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2008 r.

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zadanie konkursowe

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2008.

Na organizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie złożonej oferty.

 2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Termin realizacji zadań

Realizacja zadania do 31.12.2008 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Termin i kryteria składania ofert

 1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2008 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2008 - Sport”.

Ofertę należy złożyć do Starostwa Powiatowego na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.

 1. Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, oraz na stronie internetowej: www.powiatswidwinski.pl

 1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową w terminie do dnia 18 kwietnia 2008 r.

Kryteria, termin oraz warunki brane pod uwagę przy wyborze ofert

 1. Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej.

 1. Wartość merytoryczną projektu.

 1. Koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.

 1. Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

 1. Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym w Świdwinie.

 1. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu - www.powiatswidwinski.pl w terminie do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

W roku 2007 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przyznano kwotę w wysokości 22.550 zł, w tym w drodze konkursu ofert kwotę w wysokości 3.350 zł.OFERTA.doc

94 KBPobierzPodgląd pliku