Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2008 r .w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zarząd Powiatu w Świdwinie

 

działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),  Uchwały Nr  54/71/08 Zarządu Powiatu w Świdwinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku”

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2008 r .

w zakresie  pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Zadanie konkursowe:

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

Na organizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości -  7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Zasady przyznawania dotacji

1.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie złożonej oferty.

2.      Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w lub Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. 2005 Nr 44  poz. 427).

3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin realizacji zadań

Realizacja zadania do 31. 12. 2008 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i kryteria składania ofert

1.      Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2008 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2008 – pomoc społeczna”.

Ofertę należy złożyć do Starostwa Powiatowego na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Mieszka I 16

78 - 300 Świdwin

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.

2.      Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, ul. Mieszka I 16 (pok. nr 30) oraz na stronie internetowej: www.powiatswidwinski.pl

3.      Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4.      Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 1 sierpnia 2008 r.

 

Kryteria, termin oraz warunki brane pod uwagę przy wyborze ofert

1.      Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej.

2.      Wartość merytoryczną projektu.

3.      Koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.

4.      Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

5.      Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym              w Świdwinie.

6.      Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu - www.powiatswidwinski.pl w terminie do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

7.      Oferenci składający oferty zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu.