Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2009 r. w zakresie upowszechnianiania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert 23.02.2009 r.

Zarząd Powiatu w Świdwinie
 
 
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2009 r.
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Zadanie konkursowe
 
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów             i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych                         na rok 2009. 
Na organizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 
           
Zasady przyznawania dotacji
 
1.      Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia na podstawie złożonej oferty.
2.      Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego                        i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).
3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Termin realizacji zadań
 
Realizacja zadania do 31.12.2009 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
Termin i kryteria składania ofert
 
1.      Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2009 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2009 – Sport”.
 
      Ofertę należy złożyć do Starostwa Powiatowego na adres:
 
Starostwo Powiatowe
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
 
O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
2.      Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, oraz na stronie internetowej: www.powiatswidwinski.pl
 
3.      Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 
4.      Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową                              w terminie do dnia 25 marca 2009 r.
 
 
Kryteria, termin oraz warunki brane pod uwagę przy wyborze ofert
 
   1.      Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej.
 
   2.      Wartość merytoryczną projektu.
 
   3.      Koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.
 
   4.      Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi                       do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.
 
   5.      Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym                   w Świdwinie.
 
   6.     Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu – www.powiatswidwinski.pl w terminie                 do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 
W roku 2008 na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej przyznano kwotę                        w wysokości 60.000 zł, w tym w drodze konkursu ofert kwotę w wysokości 3.600 zł.
 
 

Wzór oferty

81 KBPobierzPodgląd pliku