Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. z zakresu pomocy społecznej, z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu w Świdwinie

 

działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),  Uchwały Nr 74/106/09 Zarządu Powiatu w Świdwinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku”.

 

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.:

Nazwa zadania:

1.      Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Rodzaje zadań:

1.1.  Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących w szczególności:

-          ubóstwa,

-          przemocy w rodzinie,

-          bezrobocia,

-         niepełnosprawności.

1.2.  Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Nazwa zadania:

2.    Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Rodzaje zadań:

2.1.   Działania propagujące korzyści zdrowotne wynikające z aktywności ruchowej.

2.2.   Działania propagujące konieczność i celowość dbania o własne zdrowie.

2.3.   Podejmowanie działań w dziedzinie diagnostyki, zapobiegania i leczenia cukrzycy.

2.4.   Podejmowanie działań w dziedzinie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób  nowotworowych oraz rehabilitacja medyczna i społeczna kobiet chorych na raka piersi i po mastektomii.

 

3.      Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań:

3.1    Rehabilitacja medyczna i społeczna osób niepełnosprawnych.

3.2    Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 22 000,00 zł

1.      Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób7 000,00 zł

2.      Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia – 8 000,00 zł

3.      Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 2 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji 
1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia/wsparcia na podstawie złożonej oferty.
2. Oferty na realizację zadania:

 nr 1Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – należy składać zgodnie ze wzorem określonym w lub Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. 2005 Nr 44  poz. 427).

Nr 2  - Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Nr 3 – Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).           
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin realizacji zadań         
Realizacja zadania do dnia 10. 12. 2009 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i kryteria  składania ofert    
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2009 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert 2009 – (nazwa i rodzaj zadania)”.       
Ofertę należy złożyć na adres:        Starostwo Powiatowe       
                                                              ul. Mieszka I 16     
                                                            78 – 300 Świdwin

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.     
2. Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, oraz na stronie internetowej: www.powiatswidwinski.pl
3. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.         
4. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową w terminie do 16 kwietnia 2009 r.

 

Kryteria, termin oraz warunki  brane pod uwagę przy wyborze ofert:       
1. Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji  pozarządowej.
2. Wartość merytoryczną projektu.       
3. Koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.
4. Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.     
5. Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym w Świdwinie.
6. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu – www.powiatswidwinski.pl w terminie do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

W 2008 roku udzielono dotacji na realizację zadań:

Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 800 zł

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 7 500 zł

 


Formularz oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej

80 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

160 KBPobierzPodgląd pliku