Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Konkursy na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Świdwinie

 

działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),  Uchwały Nr 96/161/09 Zarządu Powiatu w Świdwinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku”.

 

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r.                        z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 8 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji           
1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia/wsparcia na podstawie złożonej oferty.
2. Oferty na realizację zadania należy

składać zgodnie ze wzorem określonym w lub Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. 2005 Nr 44  poz. 427).
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin realizacji zadań        
Realizacja zadania do dnia 10. 12. 2009 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i kryteria  składania ofert  
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2009 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert 2009 – pomoc społeczna”
Ofertę należy złożyć na adres:       Starostwo Powiatowe      
                                                              ul. Mieszka I 16    
                                                            78 – 300 Świdwin

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.   
2. Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, oraz na stronie internetowej: 
www.powiatswidwinski.pl          
3. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.        
4. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową w terminie do 23 października 2009 r.

 

Kryteria, termin oraz warunki  brane pod uwagę przy wyborze ofert:     
1. Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji  pozarządowej.
2. Wartość merytoryczną projektu.     
3. Koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.       
4. Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.       
5. Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym w Świdwinie.
6. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu –
www.powiatswidwinski.pl w terminie do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

Na realizację zadania przyznano:

- w 2008 r. – 7 500 zł

- w 2009 r. – 7 000 zł