Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zarząd Powiatu w Świdwinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

Zarząd Powiatu w Świdwinie

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.:

 

Nazwa zadania:

1.      Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 12 000 zł.

2.      Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 13 000 zł.

3.      W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 2 000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji

1.      Dotacja zostanie przyznana na zasadzie wsparcia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.

2.      Oferty należy składać:

Zadanie 1 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r.                       w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

Zadanie 2, 3 – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy                i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin i warunki realizacji zadań:

1.      Realizacja zadania do dnia 31.12.2010 r. zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

2.       realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2010 r., 

3.      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4.       szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świdwińskim a oferentem. 


Termin składania ofert: 
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym  mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2010”.


Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu  w Świdwinie.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są pod obrady Komisji która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Zarządowi Powiatu Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową. Zarząd podejmuje Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, w której wskazuje podmioty, z którymi zostanie podpisana umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów: 
1) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
2) zakresu programowego oferty, 
3) opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia efektów, 
4) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
5) terminowości, poprawności i rzetelności w rozliczeniach dotacji w latach poprzednich.

Oferty powinny zawierać w zakresie: 
1) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
2) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
3) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
4) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej. 


Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

W roku 2010 nie udzielono dotacji w w/w zakresie.

W roku 2009 udzielono dotacji:

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbrealizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie – 15 000 zł

Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia – 8 000 zł

Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 2 000 zł

Nie udzielono dotacji w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu                  7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone. 

Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Wydziale Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej pok. 30, ul. Mieszka I 16, 78- 300 Świdwin, tel. 94 36 50 306
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Agata Kabulska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.powiatswidwinski.pl w zakładce Konkursy na realizację zadań publicznych.


Wzór umowy

116 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór Formularza sprawozdania

100 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór Formularz oferty na realizację zadania publicznego

76 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór Formularz oferty

160 KBPobierzPodgląd pliku