Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

Uchwała Nr 118/212/ 10
Zarządu Powiatu w Świdwinie
z dnia 14 maja 2010 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.:
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.                     z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego  z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku”,  
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.    Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w 2010 r.
2.    Udziela się dotacji, następującym podmiotom:
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie, w wysokości 4 660 zł, na realizację zadania publicznego nr 2 „Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia” ,
- Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego w Świdwinie, w wysokości 2 000 zł, na realizację zadania publicznego nr 3 „W zakresie nauki, edukacji , oświaty i wychowania”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Świdwinie, w wysokości 2 000 zł, na realizację zadania publicznego nr 3 „W zakresie nauki, edukacji , oświaty i wychowania”,
- Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka w Świdwinie, w wysokości 2 979, 20 zł, na realizację zadania publicznego nr 2 „Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia” ,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju, w wysokości 12 000 zł, na realizację zadania publicznego nr 1 „Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie”.
 
§ 2
Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Świdwińskiego.
 
§ 3
Z podmiotami, o którym mowa w § 1 ust. 2 zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań  publicznych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
        
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.     
 
wpłynęło 6 ofert, z tego 5 spełniło wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).       
Podczas weryfikacji ofert okazało się, że zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach zadania 1 jest wystarczające, w ramach zadania 2 jest niższe od planowanego w ogłoszeniu, w ramach zadania 3 jest wyższe od planowanego. W ofertach spełniających wymogi formalne, zaproponowano do realizacji zadania, które przyczynią się do rozwiązania istotnych problemów lokalnej społeczności. W związku z tym, przesunięto środki z zadania 2 na realizację zadania 3, nie zmieniając zaplanowanej ogólnej kwoty dotacji, tym samym oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i skierowane do realizacji.
Należy zaznaczyć, że przesunięcie jest  możliwe, ponieważ nie będzie skutkowało wzrostem kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie Powiatu ani zmianą uchwały budżetowej na 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: A. Kabulska