Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zarząd Powiatu w Świdwinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. z zakresu pomocy społecznej

 
Zarząd Powiatu w Świdwinie
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w 2010 r.
z zakresu pomocy społecznej
 
Nazwa zadania: 
Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie, tj. na kontynuację w 2010 r. realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na realizację pogłębionej edukacji dla osób, które uczestniczyły już w tego rodzaju programach i ukończyły je.
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 7 500 zł.

Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie wsparcia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.
2. Oferty należy składać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Termin i warunki realizacji zadań:
1. Realizacja zadania do dnia 31.12.2010 r. zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
2. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 r., 
3.W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świdwińskim a oferentem.
 
Termin składania ofert: 
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w:
Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie
ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin
w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym  mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane. 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2010 – przemoc w rodzinie”.
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu  w Świdwinie.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są pod obrady Komisji która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Zarządowi Powiatu Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową. Zarząd podejmuje Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, w której wskazuje podmioty, z którymi zostanie podpisana umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów: 
1) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
2) zakresu programowego oferty, 
3) opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia efektów, 
4) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
5) terminowości, poprawności i rzetelności w rozliczeniach dotacji w latach poprzednich.
Oferty powinny zawierać w zakresie: 
1) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
2) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
3) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
4) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:
W roku 2010 udzielono dotacji - 12 000 zł
W roku 2009 udzielono dotacji - 15 000 zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Wydziale Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej pok. 30,                    ul. Mieszka I 16, 78- 300 Świdwin.
 Osobą uprawnioną do kontaktów z jest Agata Kabulska tel. 94 36 50 306