Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zarząd Powiatu w Świdwinie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2011 r.

Zarząd Powiatu w Świdwinie
 
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2011 r.
 
 
Zadania konkursowe:
Zadanie nr 1Z zakresu pomocy społecznej:
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie.
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 
 
Zadanie nr 2W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2011. 
Na organizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
 
Zadanie nr 3Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia:
- organizacja badań profilaktycznych w zakresie wykrywania chorób przewlekłych,
- organizacja imprez o charakterze edukacyjnym i/lub integracyjnym.
 
      Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.500 zł (słownie:sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)
 
 
Zadanie nr 4W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
- organizacja i koordynacja przedsięwzięć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży.
 
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 6.500(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
 
 
 
Zasady przyznawania dotacji
1.      Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.
2.      Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z tego zadania (Dz. U z 2011 Nr 6 poz. 25).
UWAGA!!! Od dnia 17 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy wzór oferty, umowy oraz sprawozdania
Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, pok. 19 i 30 oraz na stronie internetowej: www.powiatswidwinski.pl
3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
 
Termin realizacji zadań
Realizacja zadania może się odbywać maksymalnie do 20.12.2011 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
 
Termin i kryteria składania ofert
1.      Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2011 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2011”.
      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego na adres:
 
Starostwo Powiatowe
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.
2.      Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 
3.      Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową                              w terminie do dnia 9 marca 2010 r.
 
 
                   Kryteria, termin oraz warunki brane pod uwagę przy wyborze ofert
1.      Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej.
2.      Wartość merytoryczną projektu.
3.      Koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.
4.      Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi                       do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.
5.      Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym                    w Świdwinie.
6.      Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu – www.powiatswidwinski.pl w terminie                 do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 
Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Osoby uprawnione do kontaktów:
Renata Szott, tel. 94 36 50 319
Agata Ślusarek, tel. 94 36 50 306
 
W roku 2010 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznejudzielono dotacji w drodze konkursu, wysokości 21.800 zł
W roku 2010 r. na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej przeznaczono kwotę                        w wysokości 63.200 zł, w tym w drodze konkursu ofert kwotę w wysokości 4.000 zł.
W roku 2010 na realizację zadań zzakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji w drodze konkursu, wysokości 4.660 zł
W roku 2010 na realizację zadań z zakresu działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania udzielono dotacji w drodze konkursu, wysokości 4.000 zł
 
 


Wzor umowy

118 KBPobierzPodgląd pliku

Wzor sprawozdania

106 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

123 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała - Konkurs 2011

42 KBPobierzPodgląd pliku