Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2011 roku.

INFORMACJA
Zarząd Powiat w Świdwinie podjął Uchwałę nr 6/15/11 z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.
Zadanie nr 1 – Z zakresu pomocy społecznej:
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie.
Zadanie nr 2 – W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2011.
Zadanie nr 3 – Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia:
- organizacja badań profilaktycznych w zakresie wykrywania chorób przewlekłych,
- organizacja imprez o charakterze edukacyjnym i/lub integracyjnym.
Zadanie nr 4 – W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
- organizacja i koordynacja przedsięwzięć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży.
 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostało złożonych 9 ofert, w tym 2 na realizację zadania nr 1,
1 na realizację zadania nr 2,  3 na realizację zadania nr 3, na zadanie 4 – 2 oferty.
Jedna oferta miała błędnie określony rodzaj zadania.
Komisja dokonała  oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, a Zarząd Powiatu podjął ostateczną decyzję o przyznaniu środków.
Zgodnie z podjętą uchwałą dotacje zostały  przekazane następującym oferentom:
  1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju – 15.000 zł, na realizację Zadania 1 - Z zakresu pomocy społecznej: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie.
  2. Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie – 5.200 zł, na realizację Zdania nr 2 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: - organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2011.
  3. Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie – 3.866,80 zł, na realizację Zadania 3 nr  – Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia: - organizacja imprez o charakterze edukacyjnym i/lub integracyjnym
  4. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland” w Świdwinie – 1.860 zł, na realizację Zadania nr 3 Zadania 3 nr  – Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia: - organizacja imprez o charakterze edukacyjnym i/lub integracyjnym
  5. Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego w Świdwinie – 4.100 zł, na realizację Zadania nr 4 Zadanie nr 4 – W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: - organizacja i koordynacja przedsięwzięć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży.
  6. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe diem” w Świdwinie – 1.000 zł, na realizację Zadania nr 4 Zadanie nr 4 – W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: - organizacja i koordynacja przedsięwzięć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży.