Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr  128/ 415/23
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego uchwałą Nr 127/412/23 Zarządu Powiatu Świdwińskiego 
z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku oraz naboru kandydatów do składu komisji 
opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie, w składzie:
1. Franciszek Radziusz  - członek Zarządu Powiatu Świdwińskiego
2. Roman Kozubek - przedstawiciel organu wykonawczego - naczelnik Wydziału Spraw Społeczno - Oświatowych - Przewodniczący Komisji
3. Krystyna Lisowska - przedstawiciel organu wykonawczego - inspektor w Wydziale Spraw Społeczno - Oświatowych
4. Katarzyna Piskorz - przedstawiciel organu wykonawczego - inspektor w Wydziale Spraw Społeczno - Oświatowych
5. Justyna Mlak - przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych   w Świdwinie.
§ 2. Do zadań komisji należy:
1. Analiza i opiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria  określone w ogłoszeniu otwartego konkursu i zgodnie z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
2. Przedłożenie Zarządowi Powiatu opinii o złożonych ofertach z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2023 roku. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zgodnie  z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert, powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 
Sporządziła: K. Lisowska