Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

      UCHWAŁA Nr 123/340/22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2022 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego   z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku.Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 15 ust. 2h i ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Udziela się Stowarzyszeniu Obywatelskiej Pomocy Prawnej z siedzibą w Olsztynie,
dotacji na zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świad-czeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku.
§ 2. Zadanie finansowane będzie, z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, w wysokości 67.980 złotych.
§ 3. Z podmiotem wymienionym w § 1 zostanie zawarta umowa określająca realizację
zadania oraz sposób jego rozliczenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs wpłynęło 6 ofert. Powołana
Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym
i merytorycznym. Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały poddane ocenie
pod względem merytorycznym. Zarząd Powiatu postanowił udzielić przedmiotowej dotacji Stowarzyszeniu Obywatelskiej Pomocy Prawnej z siedzibą w Olsztynie


Sp. A. Olszak