Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

  UCHWAŁA Nr 93/275/21
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 19 października 2021 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego   z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2022 roku.



Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 15 ust. 2h i ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Udziela się Fundacji „Togatus Pro Bono” z siedzibą w Olsztynie, dotacji na zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2022 roku.
§ 2. Zadanie finansowane będzie, z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, w wysokości 67.980 złotych.
§ 3. Z podmiotem wymienionym w § 1 zostanie zawarta umowa określająca realizację zadania oraz sposób jego rozliczenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






UZASADNIENIE

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs wpłynęły 4 oferty. Powołana Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały poddane ocenie pod względem merytorycznym. Zarząd Powiatu postanowił udzielić przedmiotowej dotacji Fundacji „Togatus Pro Bono” z siedzibą w Olsztynie.



Sp. A. Olszak