Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego-3

53 KBPobierzPodgląd pliku

umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3

57 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5_01-1

37 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz_zgloszeniowy_zal._nr_2

16.9 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz_zgloszeniowy_zal._nr_2

16.9 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 73-213-21

15.5 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU.


PODSTAWA PRAWNA
Konkurs ogłoszony jest na podstawie :
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),  
2) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
ADRESACI  KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
Zadania konkursowe:
Zadanie nr 1 – z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:
- organizacja powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych,                   szkół ponadpodstawowych zgodnych z kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie.
- organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu Świdwińskiego.
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).
Zadanie nr 2 – z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w szczególności:
upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie rajdów, wycieczek, imprez plenerowych promujących lub pozwalających przybliżyć walory turystyczne, krajobrazowe i przyrodnicze Powiatu;
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy  00/100).
Zadanie nr 3 – z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:
organizacja imprez kulturalnych, wydarzenia animujące środowisko lokalne, projekty literackie, teatralne i filmowe.
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć  tysięcy  złotych 00/100).
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.    Dotacja zostanie przyznana na zasadzie wsparcia lub powierzenia wykonywania zadań publicznych, na podstawie złożonej oferty.
2.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
3.    W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
4.    Dopuszcza się możliwość przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesuniecie uznaje się za zgodne, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła więcej niż 20% swojej wartości z wyłączeniem kosztów związanych z wynagrodzeniami.
5.    Uruchomienie środków na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Świdwińskim a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
6.    Zarząd Powiatu Świdwińskiego może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert, nie spełniała wymogów podanych w ogłoszeniu.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Zadanie może być realizowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych, należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2021 r. do godziny 15.15.
2. Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert w 2021 roku. Zadanie nr…”.
3. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie lub wysłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Wydział Spraw Społeczno - Oświatowych
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie zostanie rozpatrzona.
5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników w jednym egzemplarzu.
6. Ofertę należy złożyć na druku zgodnym z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).   
7. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
8. Ofertę należy:
a)    sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo.
9. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.
10. W części II oferty należy wpisać jedynie te osoby, które będą podpisywać ewentualnie umowę po ogłoszeniu wyników konkursu. Osoby te muszą być uprawnione zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Należy podać numery PESEL wskazanych osób i funkcje tych osób w organizacji.    
Osoba do kontaktu w sprawach ogłoszonego konkursu ofert: Katarzyna Kaunecka – Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, tel. 94 36 50 319.
ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZADANIA I OFERTY
1. Do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć obowiązkowo:
a) aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – zgodny ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od tego, kiedy został wydany). Dane osób umocowanych do reprezentacji organizacji powinny być aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wydruku z internetu (emes.ms.gov.pl) aktualnego odpisu z KRS, nie musi być on opatrzony żadnymi pieczęciami i podpisami.
b) kopię aktualnego statutu organizacji.
W przypadku uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Świdwińskiego dokumenty wymienione w ust. 1 a i 1b nie są wymagane.
2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (nie dotyczy wydruku odpisu z KRS z internetu). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny, z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
Oferty będą oceniane wg kryteriów:
1.    Formalnych, do których należą:
a)    złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym druku podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
b)    prawidłowe wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;
c)    złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
UWAGA! Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
2.    Merytorycznych, takich jak: możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  jakość wykonania zadania, program, ilość uczestników, planowane rezultaty i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne, planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
Oferta zostanie odrzucona na etapie oceny merytorycznej, w przypadku nieuzyskania co najmniej 65 % punktów możliwych do zdobycia w ogłoszonym konkursie.
TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
1. Oferty na realizację zadań będą zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a Zarząd Powiatu Świdwińskiego podejmie decyzję o udzieleniu dotacji w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
2. Ogłoszenie o wynikach zostanie umieszczone niezwłocznie:
a) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatswidwinski.pl
b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
Imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne współtworzą Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych w 2021 r.
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW DO OPINIOWANIA OFERT W PRZEDMIOTOWYM KONKURSIE, tj. osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
1.    Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie wniosku wg załączonego formularza.  Wniosek powinien być złożony w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin do dnia 12 lutego 2021 r.
2.    Decyzję o wyborze kandydatów do opiniowania ofert podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.
3.    Organizacje pozarządowe oraz podmiot o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zostaną poinformowani na piśmie o decyzji podjętej przez Zarząd Powiatu.
4.    Osobom biorącym udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu do Urzędu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA
 - wzór oferty realizacji zadania publicznego – zał.  nr 1,  
 - formularz wniosku zgłoszenia kandydata do prac komisji zał. nr 2,
 - wzór umowy o realizację zadania publicznego – zał. nr 3,
 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego – zał. nr 5.
W otwartym konkursie ofert w 2020 r. na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, a także z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono dotacje w wysokości:  53 320, 00 zł, z czego zrealizowano zadania na kwotę 21 166,80 zł.


sporz. K.Kaunecka