Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

14.1 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 47/129/20
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm), w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”, Zarząd Powiatu Świdwińskiego, uchwala co następuje:
§1.1. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w kwocie 19.380,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
2. Dotacji udziela się organizacjom pozarządowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Środki finansowe na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Świdwińskiego.
§3. Z podmiotami wymienionymi w załączniku do uchwały, którym przyznano dotację zostanie zawarta umowa, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    UZASADNIENIE


W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego dnia 11 lutego 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, zostało złożonych 6 ofert. Komisja konkursowa powołana Uchwałą Nr 46/123/20 Zarządu Powiatu Świdwińskiego, w dniu 6 marca 2020 r. dokonała oceny ofert i zaopiniowała 2 oferty do udzielenia dotacji z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze względu na wysoką merytoryczność drugiej oferty (pozytywnie zaopiniowanej przez komisję konkursową) złożonej na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych między poszczególnymi zadaniami     w ramach tego samego konkursu, nie zwiększając ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację konkursu. Środki finansowe na udzielenie przedmiotowej dotacji, zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Świdwińskiego w 2020 roku.


Sporz. K. Piskorz