Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Ogłoszenie o konkursie

130 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach konkursu

29 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie

16.8 KBPobierzPodgląd pliku

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 45/120/20
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku oraz naboru kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/61/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje:
§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:
1)    ochrony i promocji zdrowia,
2)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)    turystyki i krajoznawstwa.
2. Ogłasza się nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty konkursowe.
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 ust. 1 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz turystyki i krajoznawstwa są realizowane jako zadania własne powiatu. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powierzenie zadań organizacjom pozarządowym następuje w formie otwartego konkursu. Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Świdwińskiego na rok 2020.