Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Ogłoszenie konkursu

155 KBPobierzPodgląd pliku

Treść ogłoszenia o konkursie

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - wzór oferty realizacji zadania publicznego

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - formularz wniosku zgłoszenia kandydata do prac komisji

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - wzór umowy o realizację zadania publicznego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała ZP

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 42/111/19
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 30  grudnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/61/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”, Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.  w zakresie:
1)    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2)    Turystyki i krajoznawstwa.
3)    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie  zamieszczone w  Biuletynie Informacji  Publicznej,  stronie   internetowej  i  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego w Świdwinie.

§ 3. Wykonanie   uchwały   powierza   się   Wydziałowi   Spraw   Społeczno – Oświatowych Starostwa    Powiatowego      Świdwinie.

§ 4. Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia   z   mocą   obowiązującą   od   dnia 30   grudnia   2019 r.UZASADNIENIE


Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego są realizowane jako zadania własne powiatu. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powierzenie zadań organizacjom pozarządowym następuje w formie otwartego konkursu. Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Świdwińskiego na rok 2020 r. w dziale 926.  

Bogdan Kaczmarczyk
WSO