Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA Nr 39/107/19
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego   z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2020 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.      o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), art. 15 ust. 2h i ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688      z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala co następuje:
§1. Udziela się Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, dotacji na zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2020 roku.
§2. Zadanie finansowane będzie z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, w wysokości 64.020 złotych.
§3. Z podmiotem wymienionym w §1 zostanie zawarta umowa określająca realizację zadania oraz sposób jego rozliczenia.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    UZASADNIENIE

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs wpłynęły 3 oferty. Powołana Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały poddane ocenie pod względem merytorycznym. Zarząd Powiatu postanowił udzielić przedmiotowej dotacji Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie.