Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała w sprawie udzielenia organizacji pozarządowej dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 r.

36 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 28/76/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Zarządu Powiatu Świdwińskiego, w dniu 9 września 2019 r. ustaliła, że w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku wpłynęły 2 oferty:
- oferta nr 1 na realizację zadania nr 2 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Świdwinie,
- oferta nr 2 na realizację zadania nr 2 z zakresu działalności osób niepełnosprawnych złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Świdwin.
Na zadanie nr 1 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nie wpłynęła żadna oferta.
Komisja Konkursowa dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
Oferta nr 1 złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Świdwinie, nie spełniła warunków formalnych i nie została poddana dalszej ocenie pod względem merytorycznym (braki formalne: termin realizacji zadania publicznego określony przez Oferenta jest niezgodny z terminem realizacji zadania publicznego zawartym w ogłoszeniu konkursowym, Oferent nie wypełnił wszystkich właściwych miejsc i rubryk w złożonej ofercie, oferta nie została podpisana ze wskazaniem pełnego imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli). Zgodnie z warunkami ogłoszonego otwartego konkursu ofert – w przypadku stwierdzenia braków formalnych, ocena merytoryczna oferty nie jest dokonywana.
Oferta nr 2 spełniła warunki formalne i została poddana dalszej ocenie pod względem merytorycznym. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę do udzielenia dotacji.
Zarząd Powiatu Świdwińskiego w dniu 24 września 2019 r. postanowił o przyznaniu dotacji Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Świdwin w pełnej wysokości tj. w kwocie 3.580 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) na realizację zadania publicznego pn. „Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku poprzez organizowanie spotkań edukacyjno-integracyjnych”. Z ww. Oferentem zostanie podpisana umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.