Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Protokół komisji konkursowej

15.3 KBPobierzPodgląd pliku


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT


W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku (Uchwała Nr 17/35/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.), wpłynęły dwie oferty. W toku prac komisji konkursowej ustalono, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków formalnych. Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym, o którym mowa w art. 13 ust. 2 tejże ustawy. W dniu 18 czerwca 2019 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 21/52/19, w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 r.