Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

 
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

 
 
Zarząd Powiatu Świdwińskiego na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 roku podjął Uchwałę Nr 11/22/19 o udzieleniu dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019 roku.


W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 stycznia 2019 r. przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. zostało złożonych 6 ofert :


1 oferta na realizację zadania nr 1 z zakresu pomocy społecznej,
3 oferty na realizację zadania nr 2 z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
2 oferty na realizację zadania nr 3 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Komisja konkursowa powołana Uchwałą Nr 10/20/19 Zarządu Powiatu Świdwińskiego, w dniach 15 i 19 lutego 2019 roku, dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Cztery oferty nie spełniły warunków formalnych i nie zostały poddane dalszej ocenie pod względem merytorycznym (1 oferta z zakresu pomocy społecznej, 2 oferty z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 1 oferta z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych). Komisja konkursowa zarekomendowała jedną ofertę do udzielenia dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Pozostała oferta z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych nie uzyskała co najmniej 65 % punktów możliwych do zdobycia w ogłoszonym konkursie i zgodnie warunkami ogłoszenia konkursowego nie podlegają pozytywnemu zarekomendowaniu oferty Zarządowi Powiatu.


Zarząd Powiatu Świdwińskiego postanowił o przyznaniu dotacji Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju sołectw Niemierzyno i Kłodzino “Z tradycją w przyszłość” na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. “Rowerem po zdrowie”w pełnej wysokości tj. w kwocie 2.200 złotych (słownie : dwa tysiące dwieście złotych 00/100). Ze stowarzyszeniem zawarta zostanie umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.


Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołani