Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

  UCHWAŁA Nr 3/5/18
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2018 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego   z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2019 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), art. 15 ust. 2h i ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Udziela się Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, dotacji na zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego w 2019 roku.
§ 2. Zadanie finansowane będzie, z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, w wysokości 67.980 złotych.
§ 3. Z podmiotem wymienionym w § 1zostanie zawarta umowa określająca realizację zadania oraz sposób jego rozliczenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs wpłynęły 4 oferty. Powołana Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym                     i merytorycznym. Wszystkie oferty spełniły warunki formalne i zostały poddane ocenie pod względem merytorycznym. Zarząd Powiatu postanowił udzielić przedmiotowej dotacji Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie.