Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wzór oferty

78 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o konkursie

44 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz

17.5 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 40/85/2016
Zarządu Powiatu w Świdwinie
z dnia 29 stycznia 2016 roku
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 rokuNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz w związku z Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w 2016 roku, Zarząd Powiatu w Świdwinie, uchwala co następuje :

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w zakresie :
1) ochrony i promocji zdrowia,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) pomocy społecznej,
4) edukacji prawnej.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1 ust. 1 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego    w Świdwinie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz edukacji prawnej są realizowane jako zadania własne powiatu. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powierzenie zadań organizacjom pozarządowym następuje w formie otwartego konkursu ofert. Środki na zadania zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2016 rok.