Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wzór oferty

121 KBPobierzPodgląd pliku

Wzor_umowy

92 KBPobierzPodgląd pliku

Wzor_sprawozdania

79 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Świdwinie
ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku


PODSTAWA PRAWNA
Konkurs ogłoszony jest na podstawie :
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

ADRESACI  KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.)
RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
Zadanie konkursowe:
Zadanie nr 1 – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:
1. Organizacja powiatowych zawodów sportowych dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnych z kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie
2. Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu Świdwińskiego.
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysięcy złotych 00/100).
Zadanie nr 2 – z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w szczególności:
Upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie rajdów, wycieczek, imprez plenerowych promujących lub pozwalających przybliżyć walory turystyczne, krajobrazowe i przyrodnicze Powiatu;
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Zadanie nr 3 – z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:
Organizacja imprez kulturalnych, wydarzenia animujące środowisko lokalne, projekty literackie, teatralne i filmowe.
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonywania zadań publicznych, na podstawie złożonej oferty.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
4. Uruchomienie środków na realizację zadania publicznego, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Świdwińskim a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
5. Zarząd Powiatu w Świdwinie może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert, nie spełniała wymogów podanych w ogłoszeniu.
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Zadanie może być realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.
Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych, należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. do godziny 15.15.
2. Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert w 2016 roku. Zadanie nr…”.
3. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie lub wysłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Wydział Spraw Społeczno - Oświatowych
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie zostanie rozpatrzona.
5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników w jednym egzemplarzu.
6. Druk oferty powinien być zgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
7. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
8. Ofertę należy :
a) sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym.
9. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.
10. W rubryce I 9 oferty należy wpisać jedynie te osoby, które będą podpisywać ewentualnie umowę po ogłoszeniu wyników konkursu. Osoby te muszą być uprawnione zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Należy podać numery dowodów osobistych wskazanych osób i funkcje tych osób w organizacji. Osoba do kontaktu w sprawach ogłoszonego konkursu ofert:
Pani Katarzyna Kaunecka – Inspektor w Wydziale Spraw Społeczno - Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, tel. kontaktowy 94 36 50 319.

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZADANIA I OFERTY
1. Do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć obowiązkowo:
a) aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – zgodny ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od tego, kiedy został wydany). Dane osób umocowanych do reprezentacji organizacji powinny być aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wydruku z internetu (emes.ms.gov.pl) aktualnego odpisu z KRS, nie musi być on opatrzony żadnymi pieczęciami i podpisami.
b) kopię aktualnego statutu organizacji.
W przypadku uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Świdwińskiego dokumenty wymienione w ust. 1 a i 1b nie są wymagane.
2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (nie dotyczy wydruku odpisu z KRS z internetu). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelny) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
TRYB i KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
Oferty będą oceniane wg kryteriów:
1. Formalnych, do których należą:
a) złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
b) wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;
c) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
UWAGA! Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

2. Merytorycznych (m.in. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,  planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).
Oferta zostanie odrzucona na etapie oceny merytorycznej, w przypadku nieuzyskania co najmniej 65 % punktów możliwych do zdobycia w ogłoszonym konkursie.

TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
1. Oferty na realizację zadania będą zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a Zarząd Powiatu w Świdwinie podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji, nie stosuje się trybu odwoławczego.
2. Ogłoszenie o wynikach zostanie umieszczone niezwłocznie:
a) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatswidwinski.pl
b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
Imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne będą ujęte w Powiatowym Kalendarzu Imprez Kulturalnych i Sportowych w 2016 r.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA
1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
2. Wzór umowy zadania publicznego.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
W roku 2014 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono dotację w wysokości 50.000,00 zł.
W roku 2015 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono dotację w wysokości 48.960,00 zł.