Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.Zarząd Powiatu w Świdwinie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz turystyki i krajoznawstwa (Uchwała Nr 121/259/14 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 20 maja 2014 r. o udzieleniu dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w 2014 roku).
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 kwietnia 2014 r. otwarty konkurs ofert (Uchwała Nr 117/248/14 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.), wpłynęły dwie oferty na zadania z zakresu :
    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie nr 2) – oferta nr 1,
    pomocy społecznej (zadanie nr 3) – oferta nr 2
Nie wpłynęła żadna oferta na zadanie z zakresu :
    ochrony i promocji zdrowia (zadanie nr 1),
    turystyki i krajoznawstwa (zadanie nr 4).
Do oceny ofert powołano Komisję Konkursową, która na posiedzeniach w dniach 19 maja 2014 r. do-konała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz rekomendowała jedną ofertę do udzielenia dotacji (druga oferta nie spełniła warunków formalnych i nie została dopuszczona do oceny pod względem merytorycznym).
W dniu 20 maja 2014 r. Zarząd Powiatu w Świdwinie, podjął decyzję o udzieleniu dotacji w kwocie 1700,00 złotych (słownie : jeden tysiąc siedemset złotych) Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów             i Niepełnosprawnych „Słoneczna Jesień” w Świdwinie, na realizację zadania nr 2 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „ Dla zdrowia i przyrody”.
Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji podmiotom nie przysługuje odwołanie.