Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2014

17.6 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Świdwinie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs                          na realizację zadań publicznych w 2014 r.
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 grudnia 2013 r. otwarty konkurs  ofert wpłynęły 22 oferty na zadania w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 18
- turystyki i krajoznawstwa – 3
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1
Komisja konkursowa w dniach 24 i 29 stycznia 2014 r.  dokonała oceny  złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej.                    W dniu 4 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu w Świdwinie podjął decyzję o udzieleniu dotacji organizacjom pozarządowym  zgodnie  z poniższym wyszczególnieniem: