Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wzór Umowy

79 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

60 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

76 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Świdwinie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

PODSTAWA PRAWNA
Konkurs ogłoszony jest na podstawie :
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3) Uchwały Nr XXIX/157/13 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 24 października 2013 r.             o przyjęciu „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie w 2014 roku.
ADRESAT KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych          w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. N 234, poz. 1536 ze zm.)
RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
Zadanie konkursowe :
Zadanie nr 1 – z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).
Zadanie nr 2 – z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).
Zadanie nr 3 – z zakresu pomocy społecznej
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).
Zadanie nr 4 – z zakresu turystyki i krajoznawstwa
(Oczekuje się, że zadania będą realizowane m.in. poprzez : przedsięwzięcia realizowane         w formie imprez popularyzujących turystykę aktywną – w tym wodną i rowerową, turystykę dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem istniejących              w Powiecie Świdwińskim szlaków turystycznych).
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonywania zadań publicznych, na podstawie złożonej oferty.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji       w oczekiwanej wysokości.
3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
4. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców powiatu świdwińskiego.
5. Uruchomienie środków na realizację zadania publicznego, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Świdwińskim a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
6. Zarząd Powiatu w Świdwinie może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert, nie spełniała wymogów podanych w ogłoszeniu.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Zadanie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2014 r. Zadanie nie może rozpocząć się wcześniej niż 14 kwietnia 2014 r. Zadanie winno być zrealizowane       z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami             i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych, należy złożyć      w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 LUTEGO 2014 r. do godziny 15.15.
2. Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Wydział Spraw Społecznych - Otwarty konkurs ofert w 2014 roku”.
3. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie lub wysłać pocztą na adres :
Starostwo Powiatowe w Świdwinie Wydział Spraw Społecznych
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego                       w Świdwinie. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie zostanie rozpatrzona.
5. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
6. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników w jednym egzemplarzu.
7. Druk oferty powinien być zgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
8. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
9. Ofertę należy :
a) sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym.
10. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.
11.    W rubryce I 9 oferty należy wpisać jedynie te osoby, które będą podpisywać ewentualnie umowę po ogłoszeniu wyników konkursu. Osoby te muszą być uprawnione zgodnie          z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Należy podać numery dowodów osobistych wskazanych osób i funkcje tych osób w organizacji.

OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU
Pani Katarzyna Piskorz – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego   w Świdwinie, tel. kontaktowy 94 36 50 322 (poniedziałek, środa, piątek).
ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZADANIA I OFERTY
1. Do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć obowiązkowo :
a) aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – zgodny ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od tego, kiedy został wydany). Dane osób umocowanych do reprezentacji organizacji powinny być aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wydruku z internetu (emes.ms.gov.pl) aktualnego odpisu z KRS, nie musi być on opatrzony żadnymi pieczęciami i podpisami.
b) kopię aktualnego statutu organizacji.
2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (nie dotyczy wydruku odpisu z KRS z internetu). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelny) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
TRYB i KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
Oferty będą oceniane wg kryteriów :
1.    Formalnych :
czy oferta została złożona :
- przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert,
- w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu konkursowym – jest czytelna i kompletna,
- w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
- na obowiązującym wzorze oferty,
- czy w złożonej ofercie przedstawiono plan finansowy zadania oraz szczegółowy opis zadania,
- czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji,
czy do oferty został dołączony aktualny odpis z rejestru.
UWAGA ! Oferent, który nie spełni ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni od momentu powiadomienia osób wskazanych do kontaktu w przedłożonej ofercie. Powiadomienie o brakach formalnych następuje drogą telefoniczną lub mailową.
2.    Merytorycznych (m.in. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty)      i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne, planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy   i praca społeczna członków, dotychczasowa współpraca z Powiatem Świdwińskim).
Oferta zostanie odrzucona na etapie oceny merytorycznej, w przypadku nieuzyskania co najmniej 60 % punktów możliwych do zdobycia w ogłoszonym konkursie.
TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
1. Oferty na realizację zadania będą zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a Zarząd Powiatu w Świdwinie podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji, nie stosuje się trybu odwoławczego.
2. Ogłoszenie o wynikach zostanie umieszczone niezwłocznie :
a) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego : www.powiatswidwinski.pl
b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA
1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
2. Wzór umowy zadania publicznego.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

W roku 2012 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu – wspierania osób niepełnosprawnych , działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz edukacji publicznej, przeznaczono dotację w łącznej wysokości 11.132,00 złotych.
W roku 2013 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu – wspierania osób niepełnosprawnych , działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz turystyki i krajoznawstwa, przeznaczono dotację w łącznej wysokości 10.800,00 złotych.