Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs (Uchwała Nr 78/167/13 Zarządu Powiatu w Świdwinie     z dnia 16 kwietnia 2013 r.) zostało złożonych 5 ofert :
- 1 na realizację zadania nr 1, z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- 1 na realizację zadania nr 2, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 1 na realizację zadania nr 4, z zakresu edukacji publicznej,
- 1 na realizację zadania nr 5, z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
1 oferta zawierała błędny rodzaj zadania publicznego (edukacja społeczna) – nie był on podany w ogłoszeniu konkursowym.
Na zadanie nr 3, z zakresu pomocy społecznej, nie wpłynęła żadna oferta.
Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym                        i merytorycznym, a Zarząd Powiatu podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.
Zgodnie z podjęta uchwałą dotacje zostały przyznane następującym podmiotom :
 Świdwińskiemu Stowarzyszeniu Amazonka w Świdwinie, w pełnej wysokości tj.               w kwocie 1.800,00 złotych, na realizację zadania nr 2 - zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 Lokalnej Grupie Działania Powiatu Świdwińskiego, w wysokości 3.000,00 złotych, na realizację zadania nr 5 – z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
 Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego, w pełnej wysokości tj. w kwocie 6.000,00 złotych, na realizację zadania nr 1 – z zakresu ochrony i promocji zdrowia.