Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wzór umowy 2013

78 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania 2013

60 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty 2013

75 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78./167/13
Zarządu Powiatu w Świdwinie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zarząd Powiatu w Świdwinie
ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

PODSTAWA PRAWNA
Konkurs ogłoszony jest na podstawie :
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3) Uchwała Nr XIX/106/12 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
ADRESAT KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. N 234, poz. 1536 ze zm.)
RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
Zadanie konkursowe :
Zadanie nr 1 – z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Rodzaj zadania :
1. Edukacja zdrowotna : zapobieganie wypadkom i urazom, nauka udzielenia pierwszej pomocy.
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).
Zadanie nr 2 – z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(Zadanie może być realizowane m.in. poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych, integrację środowiska osób niepełnosprawnych).
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 3 – z zakresu pomocy społecznej
Rodzaj zadania :
1. Wiecznie młodzi – czas aktywnego seniora.
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 4 – z zakresu edukacji publicznej
(zadanie może być wykonane m.in. poprzez : organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach i konkursach tematycznych, festiwalach, przeglądach, wystawach, warsztatach, seminariach, szkoleniach oraz innych imprezach, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży; tworzenie programów edukacyjnych; wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, czasopism (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk), druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych; organizowanie sesji, sympozjów i konferencji naukowych).

Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).
Zadanie nr 5 – z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Rodzaj zadania :
1. Organizowanie rajdów, wycieczek, imprez plenerowych promujących lub pozwalających przybliżyć walory turystyczne, krajobrazowe i przyrodnicze Powiatu;
2. Promowanie aktywnych form wypoczynku, turystyki pieszej, rowerowej, wodnej z wykorzystaniem istniejących w Powiecie szlaków turystycznych;
Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonywania zadań publicznych, na podstawie złożonej oferty.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
4. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców powiatu świdwińskiego.
5. Uruchomienie środków na realizację zadania publicznego, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Świdwińskim a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
6. Zarząd Powiatu w Świdwinie może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. Ponadto konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert, nie spełniała wymogów podanych w ogłoszeniu.
7. Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie, przesłane drogą elektroniczną, niekompletne, nieczytelne, wypełnione inaczej niż za pomocą maszynopisu lub pismem drukowanym, niepodpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych w ogłoszeniu, których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe podane w ogłoszeniu, złożone bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów zostaną ODRZUCONE z przyczyn formalnych.
8. Oferta zostanie odrzucona na etapie oceny merytorycznej, w przypadku nie uzyskania co najmniej 60 % punktów możliwych do zdobycia w ogłoszonym konkursie.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Zadanie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2013 r. Zadanie nie może rozpocząć się wcześniej niż 17 czerwca 2013 r.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych, należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 MAJA 2013 r. do godziny 15.15.
2. Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „ WS. II Otwarty konkurs ofert w 2013 roku”.
3. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie lub wysłać pocztą na adres :
Starostwo Powiatowe w Świdwinie Wydział Spraw Społecznych
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie zostanie rozpatrzona.
5. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
6. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników w jednym egzemplarzu.
7. Druk oferty powinien być zgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
8. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
9. Ofertę należy :
a) sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym.
10. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
11. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.
12. W rubryce I 9 oferty należy wpisać jedynie te osoby, które będą podpisywać ewentualnie umowę po ogłoszeniu wyników konkursu. Osoby te muszą być uprawnione zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Należy podać numery dowodów osobistych wskazanych osób i funkcje tych osób w organizacji.
OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU
Pani Katarzyna Piskorz – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, tel. kontaktowy 94 36 50 322 (poniedziałek, środa, piątek).
ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZADANIA I OFERTY
1. Do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć obowiązkowo :
a) aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – zgodny ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od tego, kiedy został wydany). Dane osób umocowanych do reprezentacji organizacji powinny być aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wydruku z internetu (emes.ms.gov.pl) aktualnego odpisu z KRS, nie musi być on opatrzony żadnymi pieczęciami i podpisami.
b) kopię aktualnego statutu organizacji.
2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli (nie dotyczy wydruku odpisu z KRS z internetu). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelny) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
1. Oferty na realizację zadania będą zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a Zarząd Powiatu w Świdwinie podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji, nie stosuje się trybu odwoławczego.
2. Ogłoszenie o wynikach zostanie umieszczone niezwłocznie :
a) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego : www.powiatswidwinski.pl
b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA
1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
2. Wzór umowy zadania publicznego.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

W roku 2012 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu – wspierania osób niepełnosprawnych , działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz edukacji publicznej, przeznaczono dotację w łącznej wysokości 11.132,00 złotych.